CurrPorts - Giám sát kết nối TCP/IP mở

Nguyễn Quỳnh Thư Update|(24/10/2018, 10:07, am)

CurrPorts liệt kê tất cả các cổng TCP/IP và UDP đang mở trên máy tính của bạn. Với mỗi cổng trong danh sách, bạn sẽ thấy thông tin về tiến trình đang sử dụng nó, bao gồm tên tiến trình, đường dẫn đầy đủ, thông tin về phiên bản (nhà sản xuất, mô tả file, …), thời gian tiến trình được tạo ra và user nào đã tạo.

Thêm nữa, CurrPorts cho phép bạn đóng những cổng TCP không mong muốn, dừng các tiến trình đã mở các cổng, và lưu giữ thông tin về các cổng TCP/UDP ở dạng file HTML, XML hay file text.

CurrPorts cũng tự động đánh dấu màu hồng với các cổng TCP/UDP khả nghi được mở bởi các ứng dụng không xác định (không có thông tin về phiên bản và icon).

Hướng dẫn dùng CurrPorts

- CurrPorts là phần mềm độc lập, không yêu cầu cài đặt hay các DLL bổ sung. Để sử dụng nó, người dùng chỉ cần sao chép file exe của nó vào bất kỳ thư mục nào, rồi khởi chạy nó ngay lập tức.

Cửa sổ chính của CurrPorts hiển thị toàn bộ cổng TCP và UDP đã mở hiện tại. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều dữ liệu hơn, rồi đóng các kết nối lại, sao chép thông tin cổng vào clipboard hoặc lưu nó vào file HTML/XML/Text. Nếu bạn không muốn xem tất cả các cột sẵn có hoặc muốn thay đổi thứ tự cột trên màn hình và trong file lưu, hãy chọn “Choose Column” từ menu View, chọn cột mong muốn và thứ tự của chúng. Để phân loại danh sách theo từng cột cụ thể, nhấp vào tiêu đề cột cần xử lý.

Link Download: